Strona główna Plan zajęć Podręczniki Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11/ 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
29
- - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 2 3 4 5
7 8 11 12
13 14 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
15 16
22 23
24 25 26 27 28 29 -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 11 12
15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
13 14
20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 - - - - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego z siedzibą w Legnicy przy ul. Grabskiego 14-22. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 76 724 53 00 lub adres email:bud85@wp.pl
 • może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Panem Krzysztofem Greszczukiem pod nr telefonu 791 628 698 bądź adresem e-mail: iod@valven.pl
 • Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:
 • a. Przyjęcia ucznia do szkoły;
  b. Realizacji zadań oświatowych;
  c. Zapewnienia bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole także poprzez system monitoringu wizyjnego;
  d. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
  e. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 • Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie ich wizerunku także poprzez system monitoringu wizyjnego;


 • Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650);
 • Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora;


Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów niepełnoletnich
Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego z siedzibą w Legnicy przy ulicy Grabskiego 14-22 (59-220 Legnica), telefon kontaktowy: 76 7244 53 00, adres poczty elektronicznej: bud85@wp.pl

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pan Krzysztof Greszczuk. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym związku z organizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych realizowanych w formie „innego sposobu kształcenia” określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, art.30 b i 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1148 z późn. zm.) w związku z możliwością wymagania przez szkołę podania danych ucznia, które są niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji nauki w formie zdalnej,

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych w postaci wizerunku Pani/Pana dziecka. Dobrowolne uruchomienie kamery w wykorzystywanym przez szkołę programie/platformie do prowadzenia zajęć online jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi hostingu skrzynek poczty elektronicznej szkoły do prowadzenia nauczenia pracy zdalnej, firmy dostarczające programy/platformę do nauki zdalnej, a także inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.

5. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/-ów dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wyłączenia kamery wykorzystywanej w ramach programu stosowanego przez szkołę do pracy zdalnej.

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art.16 RODO),

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art.18 RODO),

d) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust.3 RODO).

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe. Przetwarzanie danych w postaci wizerunku Pani/Pana dziecka jest nieobowiązkowe. Możecie Państwo odwołać taką zgodę w każdym momencie wyłączając kamerę wykorzystywaną w ramach programu stosowanego przez szkołę do pracy zdalnej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.


 • Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego;
 • Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 • Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67);
 • Ma Pani/Pan prawo do:
 • a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  c. przenoszenia swoich danych osobowych;
  d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
  e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 • Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Klauzula informacyjna dla uczniów pełnoletnich
Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego z siedzibą w Legnicy przy ulicy Grabskiego 14-22 (59-220 Legnica), telefon kontaktowy: 76 7244 53 00, adres poczty elektronicznej: bud85@wp.pl

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pan Krzysztof Greszczuk. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym związku z organizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych realizowanych w formie „innego sposobu kształcenia” określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, art.30 b i 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1148 z późn. zm.) w związku z możliwością wymagania przez szkołę podania danych ucznia, które są niezbędne do założenia przez niego konta w w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji nauki w formie zdalnej,

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych w postaci Pani/Pana wizerunku. Dobrowolne uruchomienie kamery w wykorzystywanym przez szkołę programie/platformie do prowadzenia zajęć online jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi hostingu skrzynek poczty elektronicznej szkoły do prowadzenia nauczenia pracy zdalnej, firmy dostarczające programy/platformę do nauki zdalnej a także inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.

5 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/-ów dla jakiego zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wyłączenia kamery wykorzystywanej w ramach programu stosowanego przez szkołę do pracy zdalnej.

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki technicznei organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art.16 RODO),

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art.18 RODO),

d) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art.7 ust. 3 RODO),

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.e RODO.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe. Przetwarzanie danych w postaci Pani/Pana wizerunku jest nieobowiązkowe. Może Pani/Pan odwołać taką zgodę w każdym momencie wyłączając kamerę wykorzystywaną w ramach programu stosowanego przez szkołę do pracy zdalnej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.