Strona główna Plan zajęć Podręczniki Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 5 6 7 8
9 10 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11/ 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
29
- - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 2 3 4 5
7 8 11 12
13 14 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
15 16
22 23
24 25 26 27 28 29 -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 11 12
15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
13 14
20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 - - - - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -


Regulamin Studniówki

1. Regulamin Studniówki Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy jest wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Szkoły, opracowanym przez zespół działający w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, określającym sprawy porządkowe, dotyczące organizacji Studniówki.

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

3. Regulamin obowiązuje Wszystkich uczestników Studniówki.

4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców/opiekunów z Regulaminem.5. Studniówkę organizują rodzice w porozumieniu z dyrekcją szkoły. Zostaje powołany Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych /min. jeden rodzic z każdej klasy/.

6. Komitet Organizacyjny zostaje powołany najpóźniej w listopadzie roku poprzedzającego Studniówkę.

7. Dyrektor szkoły podejmuje ostateczne decyzje związane z wyborem lokalu i zapewnieniem warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom studniówki- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69), w którym w § 2 zobowiązuje się dyrektora do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

8. Uczniowie i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu.9. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.

10. Czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny.

11. Organizatorzy Studniówki odpowiadają za wybór lokalu, menu, zespołu muzycznego, kamerzysty, fotografa oraz zaproszeń dla uczniów i kadry pedagogicznej.

12. Organizatorzy informują dyrektora szkoły o wyborze lokalu i zasadach zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom studniówki.13. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników oraz za powiadomienie odpowiednich służb /policja/ o miejscu i czasie Studniówki.

14. Komitet Organizacyjny sprawuje opiekę nad uczestnikami Studniówki podczas trwania zabawy.

15. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.

16. Uczestnikami Studniówki mogą być:
a) uczniowie i osoby im towarzyszące;
b) wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące /nauczyciele potwierdzają udział w Studniówce i pokrywają koszty za osoby towarzyszące/;
c) rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy;

17. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszącym:
a) uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać wychowawcom (najpóźniej na 7 dni przed studniówką) dane osobowe zapraszanych osób (imię i nazwisko, adres). Dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych;
b) uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie;
c) uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nich zaproszone.

18. Podczas Studniówki obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.1982.35.230 późn. zm.).

19. Podczas Studniówki obowiązuje całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, dopalacze, itp.) zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2005.179.1485).

20. Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wydzielonymi przez właściciela lokalu pomieszczeniami.21. Uczestnicy Studniówki naruszający zasady organizacji i przebiegu imprezy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.

22. Zasady dotyczące wychowawców:
a) wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami;
b) w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu, wychowawca jest zobowiązany zawiadomić rodziców ucznia.

23. Zasady dotyczące rodziców:
a) rodzice uczniów biorących udział w studniówce udostępniają wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki;
b) rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu;
c) rodzice sprawujący opiekę nad uczniami podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie Regulaminu przez uczestników zabawy.

24. W przypadku nieakceptowania niniejszego Regulaminu przez Komitet Organizacyjny i uczniów zabawa traci status imprezy szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy zwanej Studniówką, a Dyrektor i grono pedagogiczne nie wyrażają zgody na udział w imprezie.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2015r.