REKRUTACJA

REKRUTACJA 2021/2022

W SZKOLE OBOWIĄZUJE ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI

www.dolnoslaskie.edu.com.pl

WAŻNE TERMINY

 • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z obowiązującymi dokumentami (elektronicznie – gdy rodzic kandydata posiada profil zaufany lub osobiście w szkole);
 • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie świadectwa
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia lekarskiego* zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o ile nie zostały one złożone
  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 • 2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia* lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje
  o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
  z kontunuowania nauki w szkole.
 • Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.: 
  Dz.U – w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Wszystkie sprawy związane z rekrutacją do szkoły prowadzi sekretariat młodzieżowy
– telefon 76 7245300, parter – pokój nr 27.

ZAPRASZAMY

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy kształcenie w zawodach:

w Technikum Nr 4

technik budownictwa – zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji toj. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka;

technik logistyk – zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji to j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka;

technik weterynarii – zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji to j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, biologia;

technik architektury krajobrazu – zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji to j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, biologia;

technik rolnik – zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji to
j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, biologia;

w Branżowej Szkole I stopnia Nr 5

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie– zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji to j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka;

murarz-tynkarz – zajęcia edukacyjne punktowane podczas rekrutacji to j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka;