UCZNIOWIE

Szkolny zestaw podręczników
Praktyki zawodowe
- EGZAMIN PRAKTYCZNY harmonogram zima 2021
Matura
- WARUNKI przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2021
- HARMONOGRAM wejść do sal
Stypendium

Stypendia Prezydenta Miasta Legnicy

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XLIII/453/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w Mieście Legnica ( DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. Poz. 1147);

UCHWAŁA NR XXVII/ 342/21 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów
w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży w Mieście Legnica ( DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO
z dnia 2 lutego 2021 r. Poz. 538);


ZASADY OGÓLNE

1. Wysokość oraz liczba stypendiów jest ustalana corocznie przez Prezydenta Miasta.
2. Uczeń może otrzymać stypendium tylko w jednej kategorii.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń
i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną przekazuje,
w terminie do 30 czerwca każdego roku, do Urzędu Miasta Legnicy.
4. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta.
5. Rozpatrzenie wniosków następuje nie później niż do 25 sierpnia danego roku szkolnego.
6. Wypłaty stypendium dokonuje się jednorazowo przelewem na wskazane konto.

 

STYPENDIUM NAUKOWE W ZAKRESIE WIEDZY OGÓLNEJ

może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– oraz spełnił co najmniej 2 kryteria z poniższych:
– uzyskał odpowiednio najwyższe wyniki:
a) na egzaminie ósmoklasisty co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów z jednego przedmiotu;
b) na egzaminie gimnazjalnym co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów z jednej części egzaminu;
– uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady
co najmniej na etapie wojewódzkim;
– zaangażował się w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
np. wolontariat, samorząd uczniowski, harcerstwo;


Jeżeli w szkole żaden uczeń nie spełnia kryterium dotyczącego średniej ocen, dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia, który uzyskał promocję
z wyróżnieniem, ale spełnia pozostałe kryteria i uchwałą rady pedagogicznej został uznany
za najlepszego ucznia w mijającym roku szkolnym.


STYPENDIUM NAUKOWE W ZAKRESIE WIEDZY TECHNICZNEJ

może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– oraz spełnił co najmniej 4 kryteria z poniższych:
– uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0;
– uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 4,5;
– uzyskał najwyższy wynik w szkole z egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zawodzie;
– otrzymał tytuł laureata lub finalisty w konkursach
o charakterze zawodowo-technicznym na etapie regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
– poszerza umiejętności zawodowe i zdobywał nowe kwalifikacje poparte stosownymi dokumentami np. certyfikatami;
– ma znaczące osiągnięcia związane z tematyką zawodową, np. jest autorem rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych
w zakresie obszarów kształcenia.

STYPENDIUM W KATEGORII SPORTOWEJ
może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał średnią ocen co najmniej 4,1;
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– zajął wysokie miejsca (od I – V) w rozgrywkach prowadzonych przez polskie związki sportowe, na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub są co najmniej członkami kadry wojewódzkiej w danej dyscyplinie sportu.


STYPENDIUM W KATEGORII ARTYSTYCZNEJ
może otrzymać uczeń, który:
– uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0;
– uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
– oraz spełnił co najmniej 2 kryteria z poniższych:
– uzyskał I – V miejsca w przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
– zdobył tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu artystycznego – recytatorskiego, plastycznego, muzycznego lub z innych dziedzin sztuki – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
– jest autorem wydarzeń artystycznych.

Do pobrania
- Zwolnienie z w-f - technikum 5-letnie

Zapoznaj się z kierunkami kształcenia w naszej placówce : aktualnie w ofercie znajduje się 9 kierunków

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Samorząd uczniowski

Lorem ipsum

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Godziny pracy PEDAGOG-BIBLIOTEKA- SEKRETARIAT

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

 

 

Godziny pracy pedagoga

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.00 – 13.30

9.15 – 13.30

12.00 – 16.00

8.00 – 13.00

8.00 – 12.30

 

 

Godziny pracy biblioteki

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 13.30

8.00 – 14.20

8.00 – 14.20

8.00 – 14.20

8.00 – 13.30

 

 

Godziny pracy pielęgniarki

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11.00 – 13.00

x

x

7.30 – 10.00

x

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Praktyki zawodowe

 

Harmonogram praktyk zawodowych

w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy

w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa / zawód

Termin

3L – technik logistyk

02.11.2020 – 27.11.2020

3GP – technik robót wykończeniowych w budownictwie

02.11.2020 – 27.11.2020

3R – technik rolnik

01.03.2021 – 26.03.2021

3W – technik weterynarii

01.03.2021 – 26.03.2021

2B – technik budownictwa

12.04.2021 – 07.05.2021

2L – technik logistyk

12.04.2021 – 07.05.2021

2A – technik architektury krajobrazu

10.05.2021 – 04.06.2021

2R – technik rolnik

10.05.2021 – 04.06.2021

2W – technik weterynarii

10.05.2021 – 04.06.2021

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

EGZAMIN PISEMNY harmonogram zima 2021

Lp.

Data egzaminu

Godzina

Sala

Symbol

Kwalifikacji

Ilość osób

1.

12.01.2021r.

10.00

31

A.30

R.09

2

2.

12.01.2021r.

12.00

31

A.31

2

3.

12.01.2021r.

14.00

31

A.32

1

 

 

 

 

 

 

5.

12.01.2021r.

10.00

Aula

AU.22

BD.29

BD.31

RL.10

RL.21

26

6.

12.01.2021r.

12.00

Aula

AU.32

BD.30

27

7.

12.01.2021r.

12.00

Świetlica

BD.32

RL.16

RL.22

23

8.

12.01.2021r.

14.00

Aula

RL.11

13

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Egzamin zawodowy - informacje ogólne

EGZAMIN ZAWODOWY – INFORMACJE Z SERWISÓW CKE i OKE WROCŁAW

 

Egzamin zawodowy – serwis CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

 

Egzamin zawodowy – serwis OKE Wrocław

https://oke.wroc.pl/formula-2017/

https://oke.wroc.pl/formula-2019/

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

(kształcenie według podstawy programowej z 2017r.)

 

Technik geodeta [311104]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311104.pdf

Technik budownictwa [311204]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311204.pdf

Technik robót wykończeniowych w budownictwie [311219]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311219.pdf

Technik architektury krajobrazu [314202]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/314202.pdf

Technik rolnik [314207]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/314207.pdf

Technik weterynarii [324002]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/324002.pdf

Technik logistyk [333107]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/333107.pdf

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

(kształcenie według podstawy programowej z 2019r.)

 

Technik geodeta [311104]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_geodeta.pdf

Technik budownictwa [311204]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_budownictwa.pdf

Technik architektury krajobrazu [314202]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_architektury_krajobrazu.pdf

Technik rolnik [314207]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Technik_rolnik.pdf

Technik weterynarii [324002]

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/Technik_weterynarii.pdf

Technik logistyk [333107]

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy

Punktowy system oceny zachowania ucznia technikum

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIA TECHNIKUM

L.p.

Oceniana kategoria

Punktacja

1.

pochwała dyrektora

5 pkt.

2.

udział w konkursie pozaszkolnym / imprezie pozaszkolnej

5 pkt.

3.

sukces w konkursie pozaszkolnym

5 pkt.

4.

pochwała wychowawcy lub innego pracownika szkoły

3 pkt.

5.

udział w konkursie szkolnym / imprezie szkolnej

1 pkt.

6.

wzorowa frekwencja

1 pkt.

7.

udział w zajęciach pozalekcyjnych

1 pkt.

8.

pomoc w organizacji imprezy szkolnej

1 pkt.

9.

praca w wolontariacie

1 pkt.

10.

pozostałe formy aktywności szkolnej

1 pkt.

11.

1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej

-1 pkt.

12.

3 spóźnienia

-1 pkt.

13.

brak szacunku dla symboli narodowych

-1 pkt.

14.

brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

-1 pkt.

15.

zaśmiecanie otoczenia

–1 pkt.

16.

zakłócanie toku lekcji

–1 pkt.

17.

korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji

–1 pkt.

18.

palenie papierosów

–1 pkt.

19.

stosowanie wulgaryzmów

–1 pkt.

20.

przejawy wandalizmu

–1 pkt.

21.

lekceważenie innych zasad obowiązujących w szkole

–1 pkt.

22.

upomnienie wychowawcy, dyrektora

–3 pkt.

23

nagana dyrektora

–5 pkt.

UWAGI / ZASTRZEŻENIA

  • uczeń, który otrzyma naganę dyrektora nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawna;
  • uczeń, który w ciągu semestru przekroczył limit 35 godzin nieusprawiedliwionych nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawna;
  • uczeń, który otrzymał ponad 15 punktów ujemnych nie może uzyskać wzorowej oceny zachowania;
  • startowa pula punktów w każdym semestrze – 0;

OCENA ZACHOWANIA

Ocena

Liczba punktów

Wzorowe

> 15 pkt.

Bardzo dobre

10 – 15 pkt.

Dobre

2 – 9 pkt.

Poprawne

-15 – 1 pkt.

Nieodpowiednie

–24 – –16

Naganne

< –24